• onomatoboinga

    You say dodecahedron, I say katamari. Potato, potahto.