storm-drain-graffiti-48.jpg

storm-drain-graffiti-8.jpg storm-drain-graffiti-35.jpg

Awesome storm drain graffiti in Sao Paolo, Brazil! [via StumbleUpon]