Seven?! So amazing on so many levels. [via G4 via @gerg]