Tomotaka Takahashi demoing his robot minions bots at the recent Robotopia Rising event in Washington, DC.

MANOI, FT, Chroino Robot Demos – [via] Link