darth_vader_pancake.jpg
(Photo by: Parikha Mehta)
Mmm… Darth Vader pancakes made by Parikha of sixoneseven.